Nova llei sobre #novullpagar. Informe Jurídic

Tal i com ja vaig manifestar al meu informe del mes de juny de l’any 2.012 , el govern central ha procedit a modificar el cos legislatiu per tal d’encabir com a conducta sancionable el fet de no pagar un peatge. I ho ha fet a través de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 que incorpora la modificació de la Llei Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión en una doble vessant, en primer lloc, introdueix explícitament l’obligació de pagar un peatge, omplint així el buit legal que existia fins a la data i en segon lloc , insisteix en dotar expressament al personal de l’autopista de caràcter d’autoritat i, aquesta és la novetat important, estableix mecanismes d’homologació de mitjans tècnics de captació d’ imatges per tal de constituir prova de la infracció.

Efectivament, a l’article 14 de l’esmentada llei es disposa que

1. El concesionario de la autopista tiene derecho a percibir de los usuarios de la vía, por la utilización de las instalaciones viarias, el peaje que corresponda por aplicación de las tarifas aprobadas.

2. Los usuarios de las autopistas vendrán obligados a abonar el importe del peaje que corresponda según la tarifa aprobada. El impago del peaje por parte del usuario constituye una infracción administrativa que será objeto de la correspondiente sanción conforme a la normativa de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, previa denuncia por los agentes de policía encargados de la vigilancia del tráfico o del personal del concesionario.

Per altra banda, també es modifica el Codi de circulació, en els següents termes

Dos. Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se introduce un tercer apartado en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el siguiente contenido:

«3. La circulación por autopistas o autovías sujetas a peaje, tasa o precio público requerirá el pago del correspondiente peaje, tasa o precio público.»

Tres. Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica el apartado g) del artículo 69.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que quedará redactado del siguiente modo:

«g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento o de impago de los peajes de las vías que lo tengan regulado salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.»

Veiem doncs que un dels principals arguments  jurídics per tal de considerar com a no sancionable una infracció de novullpagar ha quedat resolt incorporant la menció expressa a la llei. És a dir, ja no podem argumentar la falta de tipicitat de la infracció en tant que no estaba regulada, perquè com podeu observar, ara la llei incorpora clarament la conducta típica per tal de ser sancionada. Aquest punt és clau en la qüestió jurídica i ha quedat resolt. A partir d’ara qui faci un #novullpagar podrà ser sancionat sense cap mena de discussió perquè la llei així ho preveu.

En segon lloc, en quant a la prova de la infracció, la llei incorpora el següent articulat.

«Artículo 29.

1. El concesionario de la autopista y su personal deberán cuidar la perfecta aplicación de las normas y reglamentos sobre uso, policía y conservación de la autopista concedida.

2. El personal encargado de la vigilancia de la autopista, en ausencia de los agentes públicos competentes, y cuando por la excepcionalidad de la situación se requiera, podrá adoptar las disposiciones necesarias en orden a la regulación y ordenación del tráfico formulando, en su caso, las denuncias procedentes conforme a la normativa de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, y quedando investidos temporalmente de carácter de autoridad. Las denuncias formuladas por el personal de la empresa concesionaria tendrán valor de medio de prueba para acreditar los hechos denunciados.

3. En las autopistas que tengan implantado el sistema de peaje dinámico o telepeaje, para acreditar los hechos podrá utilizarse, previa homologación por la Administración, cualquier sistema o medio técnico, mecánico o de reproducción de imagen que identifique a los vehículos, que constituirá medio de prueba suficiente en la denuncia que formule el personal de la empresa concesionaria, debidamente autorizado al efecto, en el procedimiento sancionador por infracción de la obligación relativa a la utilización de estos sistemas contenida en el artículo 53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.»

Observem com no hi ha hagut excessiva modificació en el tema de la autoritat dels treballadors del peatge, però sí incorpora la possibilitat d’acreditar les infraccions mitjançant mitjans tècnics que identifiquin als vehicles. En aquest sentit, una denuncia feta per un treballador en la que s’incorpori una fotografia homologada serà suficient per tal d’acreditar els fets i per tant, per iniciar un procediment sancionador sense masses possibilitats de defensa.

Si a tot plegat i afegim que la nova llei de taxes impedeix qualsevol discussió judicial d’aquestes qüestions en tant que, per tal de posar un procediment contenciós administratiu, s’hauria de pagar una taxa de 200€, podem concloure que l’administració ha blindat jurídicament la possibilitat de multar amb efectivitat un novullpagar i les probabilitats d’ obtindré una resolució favorable al ciutadà son pràcticament nul·les.

En qualsevol cas, com diu la llei abans esmentada, aquesta normativa entra en vigor l’u de gener de 2.013, i per tant, suscita la qüestió de saber què passa amb les infraccions  prèvies a aquesta data? Doncs bé, processalment no quedarien anul·lades automàticament però és evident que l’administració reconeix, amb aquestes modificacions, que el sistema jurídic anterior no era correcte, com sempre havíem dit, i el més lògic és que el expedients pendents de resolució siguin arxivats. En tot cas, compte perquè ens podríem trobar amb un abús processal en tant que, com ja hem dit, l’administració podria continuar amb els expedients confiant que no tenim possibilitats d’anar als tribunals sense assumir despeses elevades (recordem que la taxa del contenciós son 200€) tot i que arribats a aquest punt, la via penal de la prevaricació quedaria molt reforçada des d’ un punt de vista jurídic

Si es donés el cas que el SCT emetés resolucions, caldria recorre-les primer en reposició al·legant les circumstàncies abans expressades i no estaria de més que a través de les plataformes és parlés amb els tècnics i polítics de torn per evitar cap abús i vetllar per la bona fi de tots els processos.

Recordar per últim, i sense ànim de ser reiteratiu, que a partir de l’1 de gener de 2.013 els novullpagar adquireixen un contingut absolut d’insubmissió legal i en aquest sentit, els qui en facin hauran d’assumir una segura despesa en sancions administratives.

Salutacions

Lluís Gibert

Anuncis

5 respostes a Nova llei sobre #novullpagar. Informe Jurídic

 1. guillermo ha dit:

  Gràcies Lluis per la bona feina i la info!
  Una pregunta relacionada: Si surto darrera del cotxe de davant que ha pagat es considerarà igual la infracció? Suposo que si no hi han càmeres no hi han proves suficients no?
  He vist que de vegades només hi han càmeres al davant, per tant, amb moto es com si no hi hagués càmara entenc.
  Mil gràcies i bon any!

 2. Rodrigo Cristopher ha dit:

  Hola, avui mateix 2/01/2013 m’ha arribat una notificació de proposta de resolució, estarà afectada per aquesta nova normativa? O puc seguir recorrent o al·legant amb unes bones possibilitats de guanyar? Ho dic perqué estaba pensant en pagar ja i deixar-ho córrer, perqué no se fins a quin punt tinc posibilitats de no pagar la multa al final.

 3. Su us va liar el Uriel Bertran a fer-ho digueu que era ell el conductor.

 4. Retroenllaç: Quin escrit he rebut i què he de fer ara – MODELS NOUS | Catalunya //// DiuProu

 5. Carlos valenzuela ha dit:

  Hola hice el recurso vuestro y me ha llegado la foto y la multa tengo que pagar la multa puedo hacer algo al respecto espero q si me podéis ayudar cnt mi mail gracias.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s